நிறுவனர்

ekJ n[.v];. Iahtpd; mq;fPfhuk;
kw;Wk; rhjidfs;
jiytu; :

rptj;jpU. “cj;Nahf;uj;dh” n[. Rj;jhde;jd;  mtu;fs;  1987 – k; Mz;L Kjy; nrq;Fe;ju; kfh[d rq;fj;jpd; jiytuhf nghWg;Ngw;W> mjpy; Rkhu; 60 ,yl;rk; nrq;Fe;j kf;fis rq;fj;jpy; ,izar; nra;jhu;.

fy;tpj;Jiw :

,e;j Jiwapy;> mtu; gpd;tUk; epWtdq;fspd; jhshsuhf nray;gl;lhu;.

 • vk;.gp.ehr;rpKj;J vk;.n[fehjd; njhopy;El;gf; fy;Y}upapy; 1984 Kjy; 2003 tiu 19 Mz;Lfs; jhshsuhf ,Ue;jtu;.
 • vk;.gp.ehr;rpKj;J vk;.n[fehjd; nghwpapay; fy;Y}upapy; 2001 – 2010 tiu 10 Mz;Lfs; jhshsuhf ,Ue;jhu;.
 • <NuhL nrq;Fe;ju; nghwpapay; fy;Y}upapy; 1995 Kjy; 2010 tiu 15 Mz;Lfs;.
 • nrq;Fe;ju; Nky;epiyg;gs;sp> <NuhL.
 • nrq;Fe;ju; ngz;fs; (kfspu;) Nky;epiyg;gs;sp> <NuhL.
 • kPdhl;rp Re;judhu; nrq;Fe;ju; Nky;epiyg;gs;sp> <NuhL.
 • nrq;Fe;ju; fy;tp epiyak; njhlf;fg;gs;sp> <NuhL.
 • nrq;Fe;ju; eu;rup Muk;g gs;sp> <NuhL.
 • nkhl;ilag;gu; cau;epiyg;gs;sp> ts;spGuj;jhk;ghisak;.
 • yypjh fy;tp epiyak; eLepiyg;gs;sp> <NuhL.

NkYk;> nrd;idapy; cs;s ts;sy; rghgjp nkl;upFNyrd; Nky;epiyg; gs;sp kw;Wk; <Nuhl;by; cs;s nrq;Fe;ju; Nky;epiyg;gs;spapd; Kd;dhs; khztu;fs; rq;fj;jpd; jiytuhf ,Ue;jhu;.

ngwg;gl;l tpUJfs; :

,uz;L nghwpapay; fy;Y}upfspYk;> Mz;LNjhWk; ey;y kjpg;ngz;fs; ngw;W cau;fy;tp ngw trjpaw;w khztu;fSf;F KOf; fl;lzr;rYif my;yJ gFjpf; fl;lzr; rYifAld; gbf;f tha;g;Gf; nfhLj;J ,Jtiu gy E}W khztu;fs; gad; ngw;W tho;f;ifapy; Kd;NdwpAs;sdu;.

 • ifj;jwp nerthsu;fSf;F mtu; nra;j rpwe;j Nritia mq;fPfhpf;Fk; tpjkhf> 1985 Mk; Mz;by; mg;Nghija ,e;jpa [dhjpgjp fpahdp n[apy; rpq; mtu;fshy;> ,e;jpa nghUshjhu Ma;Tf; fofj;jpd; jdpg;gl;l Kiwapy; cj;Nahf; uj;dh tpUJ toq;fg;gl;lJ.
 • nerthsu; Nerd; vd;w gl;lj;ij mtUf;F 1985 – ,y; Ng&iur; Nru;e;j rhe;jypq;f ,uhkrhkp mbfshu; toq;fpdhu;.
 • <NuhL khtl;l $l;LwT xd;wpaj;jhy; 2000 Mk; Mz;by; rpwe;j $l;Lwthsu; tpUJ toq;fg;gl;lJ.
 • 1983 – k; Mz;L <NuhL N[rP]; rq;fj;jpd; rhu;ghf rpwe;j ,isQu;> <NuhL tpUJ toq;fg;gl;lJ.
 • nrd;id yad;]; fpsg; Mg; gPr; ghu;f; %yk; tho;ehs; r%f Nrtfu; tpUJ toq;fg;gl;lJ.
 • fhtpup yad;]; fpsg; Mg; <NuhL %yk; Nritr; nrk;ky; tpUJ toq;fg;gl;lJ.
 • jkpod; btp kw;Wk; tp];th Nrth nlyp kPbah ,ize;J fy;tpf;fhtyu; tpUJ toq;fg;gl;lJ.
 • nrq;Nfhy; Ve;jpa nrq;Fe;j nrk;ky; vd;w tpUJ btp fiyQu;fshy; toq;fg;gl;lJ.
 • yad;]; fpsg; Mg; <NuhL rhjidahsu;
 • jkpo; Nguit> <NuhL 2008 – k; Mz;L tho;ehs; rhjidahsu; tpUJ toq;fp rpwg;gpj;jJ.
 • rpwe;j fy;tpr; Nritf;fhd tpUJ LNl fy;tp %yk; mspf;fg;gl;lJ.
 • vk;.[p.Mu;. kdpjhgpkhd tpUJ 2010 y; ,jaf;fdp jkpo; ,johy; toq;fg;gl;lJ.

Nuhl;lup ,d;lu;Ne~dy; :

 • 2000 – 2001> 2001 – 2002 rhu;l;lu; jiytu;> Nuhl;lup fpsg; Mg; <NuhL fh];kh];> khtl;lk; 3200.
 • 2001 – 2002 ghy; `hup]; /ngNyh.
 • 2002 – 2003 jiytu;> fpuhkg;Gw Ra cjtpj;jpl;lk;> khtl;lk; 3200.
 • 2003 – 2004 jiytu;> Nuhl;lup ru;tNjr khtl;lk; 3200 khehL.
 • 2004 – 2005 :
 1. gpuhe;jpa xUq;fpizg;ghsu;> Nuhl;lup E}w;whz;L jpl;lq;fs;> 1 khtl;lk; 3200.
 2. khtl;lj;ij gupe;Jiug;gjw;fhd epakdf; FO> MSeu; 2006 – 07> khtl;lk; 3200.
 3. Kf;fpa ed;nfhilahsu;
 • 2005 – 2006 : cjtp MSeu;> kz;lyk; XVII.
 • 2006 – 2007 : cWg;gpdu;> khtl;l MNyhridf; FO.
 • 2005 – 2006 : Nuhl;lup MSeupd; rpwg;Gg; gpujpepjp.
 • 2008 – 2009 : MNyhrfu;> r%f Nrtfu;.
 • 2009 – 2010 : khtl;l MNyhrfu; – khtl;l tpUJfs;.

ifj;jwp kw;Wk; $l;LwTj; Jiwapy; tfpj;j nghWg;Gfs; :

 • 1967 Kjy; 1975 tiu <NuhL nerthsu;fs; $l;LwT rq;fj;jpd; ,af;FeuhfTk;> 1975 Kjy; 1989 tiu 14 Mz;LfshfTk;> 1991 Kjy; 1996 tiu 5 Mz;LfshfTk;> rq;fj;jpd; jiytuhf ,Ue;jhu;. mtuJ fhyfl;lj;jpy; <Nuhnlf;]; khepy mstpy; 3 Kiw khtl;l mstpy; gyKiw rpwe;j nerthsu;fspd; $l;LwT rq;fq;fspy; xd;whf Nju;;e;njLf;fg;gl;lJ.
 • jkpo;ehl;bd; Kjy; $l;LwT Ew;ghiyahd jpUney;Ntyp njd;dpe;jpa E}w;ghiyapy; 1979 Kjy; 1989 tiu ,af;Feuhf nghWg;G tfpj;jhu;.
 • ghypa];lu; E}y; cw;gj;jpf;fhf F[uhj; khepyk;> gNuhlhtpy;> kj;jpa murhy; njhlq;fg;ngw;w ngl;Nuhgpy;]; $l;LwT epWtdj;jpy;> 1986 Kjy; 2001 tiu kj;jpa murhy; epakpf;fg; ngw;w ,af;Feuhf gjtp tfpj;jhu;.
 • GJby;ypia jiyikaplkhff; nfhz;L nray;gLk; mfpy ,e;jpa ifj;jwp tpw;gid $l;LwT rq;fj;jpy; 1999 Kjy; 2002 tiu ,af;Feuhf ,Ue;jhu;.
 • Nkw;gb epWtdKk;> [g;ghd;> Sumitomo epWtdKk; ,ize;J njhlq;fpa Maj;j Mil Vw;Wkjp epWtdkhd> My; ,z;ba N`z;l;Y}k; kw;Wk; epg;ghd; mg;Nguy;]; fhu;;g;gNurd; ypl;.> y; 2000 – k; Mz;L Kjy; 2010 tiu ,af;Feuhf ,Ue;jhu;.
 • ngupahu; khtl;l nerthsu; $l;LwT rq;fq;fspd; rk;Nksdj;jpy; 1979 Kjy; 1981 tiu 2 Mz;Lfs; Jizj;jiytuhfTk;> 1981 Kjy; 1989 tiu 8 Mz;Lfs; ,af;FeuhfTk; nghWg;G tfpj;jhu;.
 • ifj;jwp nerthsu;fSf;F Vw;gl;l gy;NtW gpur;ridfSf;F cldbj; jPu;T fhz khz;GkpF Kjyikr;ru; mtu;fshy; 1998 Mk; Mz;L> jkpo;ehL rl;lkd;wj;jpy; mwptpf;fg; ngw;W> jkpo;ehL murhy; mikf;fg;ngw;w ifj;jwp cau;kl;lf; FO cWg;gpduhf ,Ue;jtu;.
 • jkpo;ehL murhy; mikf;fg;ngw;w ifj;jwp MNyhridf;FO cWg;gpdu; – 1997 Kjy; 2001 kw;Wk; 2005 Kjy; 2006 tiu.
 • jkpo;ehL murhy; mikf;fg;ngw;w E}y; tpiy epu;zaf;FO cWg;gpdu; – 1980 Kjy; 1989 kw;Wk; 1997 Kjy; 2001 Mf 19 Mz;Lfs;;.
 • khtl;l mstpy; %yg;nghUs; tpiy epu;zaf;FO cWg;gpdu; – 1997 Kjy; 2001 tiu 4 Mz;Lfs;.
 • <NuhL nerthsu; $l;LwT gz;lfrhiyapd; jiytuhf 1975 Kjy; 1989 kw;Wk; 1996 Kjy; 2001 Mf 14 Mz;Lfs;.
 • <NuhL $l;LwT fl;bl rq;fj;jpd; jiytu; – 1980 Kjy; 1989 tiu 9 Mz;Lfs;.
 • <NuhL $l;LwT fl;bl rq;fj;jpd; jiytuhf ,Ue;jNghJ jkpo;ehL $l;LwT xd;wpaj;jpy; khtl;l mstpy; rpwe;j rq;fkhf Nju;e;njLf;fg;gl;lJ.

FOf;fspy; cWg;gpdu; :

 • mfpy ,e;jpa thndhyp nrd;id epfo;r;rpfspd; MNyhridf;FO cWg;gpdu;.
 • <NuhL khtl;l tzpftup MNyhridf;FO cWg;gpdu;.
 • <NuhL khtl;l kUj;Jtkid MNyhridf;FO cWg;gpdu;.

tpisahl;Lj;Jiw :

 • <NuhL khtl;l $ilg;ge;J rq;fk;> <NuhL khtl;l nr]; rq;fk; kw;Wk; <NuhL khtl;l fpupf;nfl; rq;fj;jpd; jiytuhf ,Ue;jhu;.
 • <NuhL khtl;l rpl;Nlh upNah fuhj;Nj fpsg; kw;Wk; <NuhL khtl;l Nahfh fpsg;gpd; jiytuhf ,Ue;jhu;.

r%fg;gzp :

 • 10 Vf;fu; epyg;gug;gpy; nerthsu;fSf;fhf kj;jpa> khepy muR epjp cjtpAld; 110 tPLfs; nfhz;l FbapUg;G fl;bf; nfhLf;fg;gl;lJ. Nkw;gb FbapUg;Gf;F cWg;gpdu;fs; Vfkdjhfj; jPu;khdpj;J Rj;jhde;jd; efu; vdg; ngaupl;ldu;.
 • 14 Vf;fu; epyg;gug;gpy; 142 tPLfs; nfhz;l kw;WnkhU FbapUg;G kj;jpa khepy muRepjp cjtpAld; fl;bf; nfhLj;jJ.
 • rq;fj;jpd; mYtyf tpupthf;fj;jpw;fhf <NuhL efupd; ikag; gFjpapy; 8000 rJu mb ,lk; thq;fp mjpy; Njrpa $l;LwT tsu;r;rpf; fofj;jpy; &. 18 yl;rk; fld; ngw;W &. 30 yl;rk; kjpg;gpy; Rkhu; 20>000 r.mb fl;blk; fl;lg;ngw;wJ.

 Md;kPfg;gzp :

vk;.gp.vd;.vk;.n[. fy;Y}up tshfj;jpy; kpfg;ngupa Md;kPfj; jpUf;Nfhtpiy 2010-y; epWtp FlKOf;F tpohtpid ntF rpwg;ghf elj;jpdhu;.